Број:724/21

Датум: 04.05.2021.

На основу   Правилника о поступку за  избор ученика генерације у средњој школи

(Сл.Гл. РС бр.17/19),  Школа објављује оглас за избор ученика генерације који предлаже  ученик, одјељенски старјешина, Одјељенско вијеће, Савјет ученика и Савјет родитеља.

За ученика генерације бира се ученик који је у току школовања имао одличан успјех и примјерно владање у свим разредима.

Посебно се бира ученик генерације у четворогодишњем трајању образовања и у трогодишњем.

                У изузетним случајевима, када два или више кандидата за ученика генерације имају једнак број бодова по основу успјеха у учењу и владању, у разматрање ће се узети сљедећи елементи:

а) успјех на такмичењима у знању из појединих предмета;

б) успјех на конкурсима,изложбама,сајмовима ученичких достигнућа,

в) учешће и успјех у спортским активностима;

г) резултати у раду регистрованих секција у школи;

ђ) руковођење одјељенском заједницом и

ж) руковођење Савјетом ученика.

                Предлагач  доставља приједлог кандидата за ученика генерације комисији  двије седмице прије завршетка наставне године.

Комисија утврђује појединачни број бодова за сваког кандидата предложеног за ученика генерације. Након утврђивања броја бодова, Комисија сачињава ранг листу кандидата предложених за ученика генерације, коју доставља директору школе.

Директор школе доноси одлуку о избору ученика генерације на основу ранг листе.

Одлука о избору ученика генерације и ранг листа кандидата објављује се на огласној табли школе.

Кандидат који је незадовољан одлуком о избору ученика генерације може уложити жалбу Школском одбору у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли школе.

                Комисија:

  1. Свјетлана Ољача,предсједник
  2. Меркилма Вранић,члан
  3. Грујо Комадара,члан
  4. Валентина Лујић,члан Савјета родитеља
  5. Aна Овука,члан Савјета ученика   

                                    Директор

мр Драгана Граонић

Категорије: Обавјештења