Школа функционише са неколико битних организација.
Најбитније од њих су:

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања школом који је одговоран за утврђивање и спровођење политике школе. У складу са Правилником о избору и раду школског одбора, донесеним на основу члана 95 став 10 Закона о средњем образовању и васпитању РС (Сл.гласник РС бр.74/08), школски одбор наше школе чини седам чланова:

 1. два члана на приједлог радника школе из реда запослених
 2. два члана у име оснивача
 3. два члана из реда родитеља, на приједлог Савјета родитеља школе
 4. један члан на приједлог јединице локалне самоуправе

Дјелокруг рада и начин одлучивања утврђен је актом о оснивању и статутом школе који су донесени у складу са постојећом законском регулативом.

 1. доноси Годишњи програм рада школе и прати његово извршење
 2. одлучује о коришћењу финансијских средстава школе
 3. усваја Извјештај о пословању школе и годишњи обрачун
 4. одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање
 5. покреће иницијативу за избор директора
 6. доноси одлуку о расписивању конкурса за избор директора
 7. именује директора школе
 8. доноси Статут и друге опште акте школе

Чланови:

 1. Милан Стојаковић, предсједник
 2. Гордана Максимовић
 3. Дијана Кондић
 4. Душка Моравац
 5. Небојша Тодић
 6. Анита Бадић
Савјет родитеља

Савјет родитеља се у школи формира као савјетодавно тијело и чини га по један представник родитеља сваког одјељења у школи, тако да Савјет родитеља Средње школе “Ђуро Радмановић” у текућој школској години чине 22 члана.
Задаци Савјета родитеља су:

 1. разматрање успјеха ученика у учењу и владању
 2. разматрање намјене коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и средстава родитеља
 3. разматрање школског календара
 4. разматрање плана екскурзија и излета ученика на почетку школске године
 5. представљање ставова родитеља ученика Школском одбору
 6. подстицање ангажовања родитеља у раду школе
 7. промовисање интереса школе у локалној заједници итд.

Списак чланова Савјета родитеља:

 1. 11Младен Босанчић
 2. 12 Гојко Јањетовић
 3. 13 Гордана Башић
 4. 14 Милијана Милковић
 5. 15 Зорица Пекија
 6. 16 Зоран Кондић
 7. 17 Мара Самац
 8. 21 Валерија Самац
 9. 22 Сузана Крећа
 10. 23 Мерлина Машиновић
 11. 24 Душица Чулић
 12. 25 Нермина Кајтезовић
 13. 26 Раденко Радић
 14. 27 Миљана Ступар
 15. 31 Љиљана Граонић
 16. 32 Љиљана Пауковић
 17. 33 Предраг Вујанић
 18. 34 Драгица Рашета
 19. 35 Дијана Кондић
 20. 41 Драгица Стојнић
 21. 42 Гојко Јањетовић
 22. 43 Милкица Медић

Конституисан  11.10. 2022. године

Предсједник: Раденко Радић

Замјеник: Гордана Башић

Савјет ученика

Савјет ученика Средње школе “Ђуро Радмановић” у школској 2022/2023. години чине 22 ученика, представника свих одјељења.

Активности које ће Савјет ученика Спроводити током школске године:

 1. Изградња партнерских односа професор – ученик
 2. Начин комуникације са школским одбором
 3. Промоција и заштита права и обавеза ученика
 4. Реализација волонтерских и хуманитарних акција у циљу рјешавања проблема у школи и локалној заједници
 5. Рад на организовању ваншколских активности
 6. Промоција рада Савјета ученика

Kао што је законом и предвиђено Савјет ученика наше школе заступа интересе и потребе ученика пред свим релевантним школским тијелима.

Чланови Савјета ученика:

 1. 11 Ивана Вуковић
 2. 12 Ана Ивичић
 3. 13 Никола Ђурић
 4. 14 Јована Богдановић
 5. 15 Милош Пекија
 6. 16 Марица Костић
 7. 17 Ведрана Родић
 8. 21 Анђела Штрбац
 9. 22 Амина Хаџипашић
 10. 2Марко Бабић
 11. 24 Ђорђе Чулић
 12. 25 Никола Богдановић
 13. 26 Бојана Ступар
 14. 27 Драгана Карановић
 15. 31 Марија Моравац
 16. 32 Рајко Шицар
 17. 33 Амар Велетанлић
 18. 34 Срђан Јаковљевић
 19. 35 Данило Сирета
 20. 41 Мила Праштало
 21. 42 Деа Боројевић
 22. 43 Милка Мачкић

Координатор: Сњежана Гојић, проф.

Предсједник СУ – Анђела Штрбац

Замјеник – Ђорђе Чулић

Конституисан  29.09.2022.