Школа функционише са неколико битних организација.
Најбитније од њих су:

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања школом који је одговоран за утврђивање и спровођење политике школе. У складу са Правилником о избору и раду школског одбора, донесеним на основу члана 95 став 10 Закона о средњем образовању и васпитању РС (Сл.гласник РС бр.74/08), школски одбор наше школе чини седам чланова:

 1. два члана на приједлог радника школе из реда запослених
 2. два члана у име оснивача
 3. два члана из реда родитеља, на приједлог Савјета родитеља школе
 4. један члан на приједлог јединице локалне самоуправе

Дјелокруг рада и начин одлучивања утврђен је актом о оснивању и статутом школе који су донесени у складу са постојећом законском регулативом.

 1. доноси Годишњи програм рада школе и прати његово извршење
 2. одлучује о коришћењу финансијских средстава школе
 3. усваја Извјештај о пословању школе и годишњи обрачун
 4. одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање
 5. покреће иницијативу за избор директора
 6. доноси одлуку о расписивању конкурса за избор директора
 7. именује директора школе
 8. доноси Статут и друге опште акте школе

Чланови:

 1. Милан Стојаковић, предсједник
 2. Гордана Максимовић
 3. Дијана Кондић
 4. Душка Моравац
 5. Небојша Тодић
 6. Анита Бадић
 7. (чека се именовање)
Савјет родитеља

Савјет родитеља се у школи формира као савјетодавно тијело и чини га по један представник родитеља сваког одјељења у школи, тако да Савјет родитеља Средње школе “Ђуро Радмановић” у текућој школској години чини 23 члана.
Задаци Савјета родитеља су:

 1. разматрање успјеха ученика у учењу и владању
 2. разматрање намјене коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и средстава родитеља
 3. разматрање школског календара
 4. разматрање плана екскурзија и излета ученика на почетку школске године
 5. представљање ставова родитеља ученика Школском одбору
 6. подстицање ангажовања родитеља у раду школе
 7. промовисање интереса школе у локалној заједници итд.

Списак чланова Савјета родитеља:

 1. 11Мирјана Павловић Пекија
 2. 12 Весна Поповић
 3. 13 Раденко Панић
 4. 14 Слађана Ступар
 5. 15 Нермина Кајтезовић
 6. 16 Раденко Родић
 7. 17 Миљана Ступар
 8. 21 Љиљана Граонић
 9. 22 Тодор Ђурђевић
 10. 23 Предраг Вујанић
 11. 24 Слађана Милошевић
 12. 25 Дијана Кондић
 13. 31 Дијана Оџић
 14. 32 Душка Дамјановић
 15. 33 Зоран Зорић
 16. 34 Милка Медић
 17. 35 Валентина Лујић
 18. 36 Борка Јањетовић
 19. 41 Оливера Поповић
 20. 42 Драгана Љубишић

Конституисан  21.10. 2021. године

Савјет ученика

Савјет ученика Средње школе “Ђуро Радмановић” у школској 2021/2022. години чини 20 ученика, представника свих одјељења.

Активности које ће Савјет ученика Спроводити током школске године:

 1. Изградња партнерских односа професор – ученик
 2. Начин комуникације са школским одбором
 3. Промоција и заштита права и обавеза ученика
 4. Реализација волонтерских и хуманитарних акција у циљу рјешавања проблема у школи и локалној заједници
 5. Рад на организовању ваншколских активности
 6. Промоција рада Савјета ученика

Kао што је законом и предвиђено Савјет ученика наше школе заступа интересе и потребе ученика пред свим релевантним школским тијелима.

Чланови Савјета ученика:

 1. 11 Анђела Штрбац
 2. 12 Амина Халиловић
 3. 13 Далибор Грубић
 4. 14 Ђорђе Чулић
 5. 15 Бојан Вуковић
 6. 16 Ања Мирић
 7. 17 Драгана Карановић
 8. 21 Александар Умићевић
 9. 22 Рајко Шицар
 10. 2Исмет Мајетић
 11. 24 Срђан Јаковљевић
 12. 25 Данило Сирета
 13. 31 Мила Праштало
 14. 32 Деа Боројевић
 15. 33 Миле Личина
 16. 34 Милка Мачкић
 17. 35 Рамиз Зенковић
 18. 36 Стефан Макивић
 19. 41 Ксенија Поповић
 20. 42 Милица Бабић

Координатор: Сњежана Гојић, проф.

Предсједник СУ – Мила Праштало

Конституисан  01.10.2021.