Škola funkcioniše sa nekoliko bitnih organizacija.
Najbitnije od njih su:

Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja školom koji je odgovoran za utvrđivanje i sprovođenje politike škole. U skladu sa Pravilnikom o izboru i radu školskog odbora, donesenim na osnovu člana 95 stav 10 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS (Sl.glasnik RS br.74/08), školski odbor naše škole čini sedam članova:

 1. dva člana na prijedlog radnika škole iz reda zaposlenih
 2. dva člana u ime osnivača
 3. dva člana iz reda roditelja, na prijedlog Savjeta roditelja škole
 4. jedan član na prijedlog jedinice lokalne samouprave

Djelokrug rada i način odlučivanja utvrđen je aktom o osnivanju i statutom škole koji su doneseni u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.

 1. donosi Godišnji program rada škole i prati njegovo izvršenje
 2. odlučuje o korišćenju finansijskih sredstava škole
 3. usvaja Izvještaj o poslovanju škole i godišnji obračun
 4. odlučuje o korišćenju sredstava za investicije i investiciono održavanje
 5. pokreće inicijativu za izbor direktora
 6. donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora
 7. imenuje direktora škole
 8. donosi Statut i druge opšte akte škole

Članovi:

 1. Milan Stojaković, predsjednik
 2. Gordana Maksimović
 3. Dijana Kondić
 4. Duška Moravac
 5. Nebojša Todić
 6. Anita Badić
Savjet roditelja

Savjet roditelja se u školi formira kao savjetodavno tijelo i čini ga po jedan predstavnik roditelja svakog odjeljenja u školi, tako da Savjet roditelja Srednje škole “Đuro Radmanović” u tekućoj školskoj godini čine 22 člana.
Zadaci Savjeta roditelja su:

 1. razmatranje uspjeha učenika u učenju i vladanju
 2. razmatranje namjene korišćenja sredstava ostvarenih učeničkim radom, proširenom djelatnošću škole i od donacija i sredstava roditelja
 3. razmatranje školskog kalendara
 4. razmatranje plana ekskurzija i izleta učenika na početku školske godine
 5. predstavljanje stavova roditelja učenika Školskom odboru
 6. podsticanje angažovanja roditelja u radu škole
 7. promovisanje interesa škole u lokalnoj zajednici itd.

Spisak članova Savjeta roditelja:

 1. 11Mladen Bosančić
 2. 12 Gojko Janjetović
 3. 13 Gordana Bašić
 4. 14 Milijana Milković
 5. 15 Zorica Pekija
 6. 16 Zoran Kondić
 7. 17 Mara Samac
 8. 21 Valerija Samac
 9. 22 Suzana Kreća
 10. 23 Merlina Mašinović
 11. 24 Dušica Čulić
 12. 25 Nermina Kajtezović
 13. 26 Radenko Radić
 14. 27 Miljana Stupar
 15. 31 Ljiljana Graonić
 16. 32 Ljiljana Pauković
 17. 33 Predrag Vujanić
 18. 34 Dragica Rašeta
 19. 35 Dijana Kondić
 20. 41 Dragica Stojnić
 21. 42 Gojko Janjetović
 22. 43 Milkica Medić

Konstituisan  11.10. 2022. godine

Predsjednik: Radenko Radić

Zamjenik: Gordana Bašić

Savjet učenika

Savjet učenika Srednje škole “Đuro Radmanović” u školskoj 2022/2023. godini čine 22 učenika, predstavnika svih odjeljenja.

Aktivnosti koje će Savjet učenika Sprovoditi tokom školske godine:

 1. Izgradnja partnerskih odnosa profesor – učenik
 2. Način komunikacije sa školskim odborom
 3. Promocija i zaštita prava i obaveza učenika
 4. Realizacija volonterskih i humanitarnih akcija u cilju rješavanja problema u školi i lokalnoj zajednici
 5. Rad na organizovanju vanškolskih aktivnosti
 6. Promocija rada Savjeta učenika

Kao što je zakonom i predviđeno Savjet učenika naše škole zastupa interese i potrebe učenika pred svim relevantnim školskim tijelima.

Članovi Savjeta učenika:

 1. 11 Ivana Vuković
 2. 12 Ana Ivičić
 3. 13 Nikola Đurić
 4. 14 Jovana Bogdanović
 5. 15 Miloš Pekija
 6. 16 Marica Kostić
 7. 17 Vedrana Rodić
 8. 21 Anđela Štrbac
 9. 22 Amina Hadžipašić
 10. 2Marko Babić
 11. 24 Đorđe Čulić
 12. 25 Nikola Bogdanović
 13. 26 Bojana Stupar
 14. 27 Dragana Karanović
 15. 31 Marija Moravac
 16. 32 Rajko Šicar
 17. 33 Amar Veletanlić
 18. 34 Srđan Jakovljević
 19. 35 Danilo Sireta
 20. 41 Mila Praštalo
 21. 42 Dea Borojević
 22. 43 Milka Mačkić

Koordinator: Snježana Gojić, prof.

Predsjednik SU – Anđela Štrbac

Zamjenik – Đorđe Čulić

Konstituisan  29.09.2022.